‹ بزرگتـرین مرکـز تخصـصی سـاخـت تـابلوهای تبلیغـاتی ›

( الـماسی | دوبـل )

⇐ حروف برجـسته چنـلیــوم و پلاستیـک

⇐ حروف برجسته استیــل :
انواع رنگبندی استیل :
استیل طلایی خشدار(مات) / استیل طلایی میرور (آینه ای)
استیل نقره ای خشدار(مات) / استیل نقره ای میرور (آینه ای)
استیل رُزگلد خشدار(مات) / استیل رُزگلد میرور (آینه ای)
استیل دودی خشدار(مات) / استیل دودی میرور (آینه ای)

حروفی که آلیــاژ آن از جنس فلز (برنج، برنز و غیره) بوده که با دسـتگاه ” لیزر فلزات ” بـرش داده می شـود،
این حروف قابلیت اجـرای با نــور و بدون نور را به صورت نور از پشت (نور مخفی) و نور از روبرو دارد.

لـایـت بــاکــس ( با متریال مختلف و ترکیبی ) :
تابلو های لایت بـاکس به سـازه هـایی اطـلاق می گردد که در قالــب یک بـاکــس از جـنس پلکـسی، فـلـز و غیره سـاخته می شود که به صورت بدون نور و یـا بـا روشــــنـایـی قـابـل اسـتـفاده و اجرا می باشد.