لایت باکس :

لایت بـاکس به سـازه ای از تابلو تبلیغاتی گویند که تمام اطلاعات شما در قالــب یک بـاکــس از جـنس پلکـسی ، چوب ، فـلـز و غیره تولید می شود.